aisis-logo

aART – Trénink zvládání agrese a nácvik sociálních dovedností 2024

Doporučujeme, aby do výcviku šli vždy dva účastníci z jedné školy - práce s žáky je založena na práci v tandemu.

Datum: : Duben - Červen 2024 - dny budou upřesněny během prázdnin 2023

Místo: Praha

Cena: 22 900 Kč

Akreditace: MŠMT

Kdy začínáme 
1. setkání Duben 2024 / Úvod a nácvik sociálních dovedností
2. setkání Květen 2024 / Nácvik zvládání vzteku
3. setkání Červen 2024 / Morální usuzování
4. setkání Červen 2024 / Supervize

Program adopted Agression Replacement Training – tedy Trenink zvládání agrese (aART) je skandinávskou  verzí amerického, mnohočetně evaluovaného programu, s prokázanou účinností na snižování projevů agresivního chování. U nás vychází s podtitulem Program rozvoje sociálních dovedností, zvládání vzteku a morálního usuzování.

Komu je trénink určen

Program je určen všem, kteří dlouhodobě pracují s dětskými kolektivy: pedagogům, školním psychologům, výchovným poradcům, metodikům prevence, vychovatelům atd.

Co kurz přinese účastníkům

Účastníci kurzu porozumí vybraným faktorům ovlivňujícím projevy agrese u dětí. Poznají způsoby jejich regulace a prevence, včetně souvislosti nácviku rozvoje sociálních dovedností a morálního usuzování ve vztahu k regulaci agresivních projevů. Účastníci nově nabyté poznatky a dovednosti následně využijí  ve své pedagogické praxi.

Jak pracujeme

Program obsahuje dvě části. V první části vzděláváme pedagogické pracovníky (60 hodin). Druhá část je pak zaměřená na žáky škol a školských zařízení ve věku od 10 do 17 let. Jedná se o desetitýdenní program přímé práce s dětmi pod vedením a supervizí lektorského týmu aART.

1) Nácvik sociálních dovedností je behaviorální složkou ART. Mnoha mladým lidem s potížemi s ovládáním hněvu chybí sociální dovednosti.  Děti získávají dovednosti pro chování  alternativní k agresi. V tréninku se přechází od výuky sociálních dovedností k potlačení agresivního chování  a jeho  nahrazení prosociálním chováním.

Zaměřujeme se např. na následující sociální dovednosti: pochopení pocitů druhých, vyrovnávání se s cizím hněvem, vyjádření nesouhlasu, oceňování, příprava na obtížný rozhovor, vyhýbání se hádkám, zvládání tlaku skupiny, vypořádání se s obviněním, pomoc druhým, vyjadřování náklonnosti druhým, reakce na neúspěch. Mnohé koncepty složky sociálních dovedností jsou převzaty z teorií Alberta Bandury.

2) Nácvik zvládání vzteku je afektivní složkou ART. Využívá tzv. řetězec ovládání hněvu. Jedná se o proces, který děti učí zvládat situace, které v nich vyvolávají hněv. Opět každý týden nacvičují jeden úsek řetězce kontroly hněvu a poté lektoři i děti procvičují nové dovednosti pomocí různých cvičení napodobujících životní situace. Účastníci trénují a postupně doplňují algoritmus zvládnutí vzteku.

3) Nácvik morálního uvažování je kognitivní složkou aART. Tato složka poskytuje dětem a dospívajícím příležitost zaujmout jiné perspektivy než vlastní, čímž se učí nahlížet na svět spravedlivějším a rovnějším způsobem. Účastníci řeší morální dilemata, seznamují se s typickými charakterovými vlastnostmi potřebnými k morálnímu jednání a s myšlenkovými pastmi, které často oslabují morální rozhodování. Koncept vychází mimo jiné z Kohlbergových studií morálního vývoje.

Vzdělávání pedagogů

 1. setkání 24 hodin
 • teoretické ukotvení metody aART
 • zásady primární prevence a možnosti zavedení programu do běžné pedagogické praxe
 • teoretické ukotvení sociálních kompetencí
 • představení nácviku sociálních kompetencí, příprava skupiny na realizaci programu, pravidla, ukázka nácviku sociálních kompetencí
 • příprava a praktický nácvik účastníků (každý účastník si vyzkouší vedení hodiny nácviku sociálních kompetencí a dostane zpětnou vazbu)
 • reflexe nácviku sociálních kompetencí a příprava pro realizaci v pedagogické praxi
 1. setkání 16 hodin
 • teoretické ukotvení zvládání vzteku
 • představení nácviku zvládání vzteku a nahrazení agresivního chování, ukázka nácviku zvládání vzteku a nahrazení agresivního chování
 • příprava a praktický nácvik –  každý účastník si vyzkouší vedení hodiny nácviku zvládání vzteku a nahrazení agresivního chování a dostane zpětnou vazbu
 • reflexe dosavadní praxe v nácviku sociálních kompetencí a zvládání vzteku a nahrazení agresivního chování a příprava pro realizaci v praxi
 1. setkání 16 hodin
 • teoretické ukotvení morálního usuzování
 • představení programu zaměřeného na rozvoj morálního usuzování, ukázka
 • příprava a praktický nácvik (každý účastník si vyzkouší práci ve skupině zaměřenou na rozvoj morálního usuzování a dostane zpětnou vazbu)
 • reflexe dosavadní praxe v nácviku sociálních kompetencí a zvládání vzteku a nahrazení agresivního chování, reflexe nácviku bloků zaměřených na morální usuzování a příprava pro realizaci v pedagogické praxi.
 1. setkání 8 hodin

Čtvrté setkání bude zaměřeno na reflexi práce pedagogů, kteří budou prezentovat svou praxi formou sdílení kazuistik a ukázek vedení skupin.

Jak dlouho kurz trvá

64 hodin.

Lektoři

Mgr. et Mgr. Alena Butulová

PhDr. Mgr. Alexandra Kiml

Mgr. Klára Hrbáčková

Mgr. Milan Kotík

Cena:  22 900 Kč
(v ceně: lektoři, materiály, občerstvení během kurzu)

Akreditovaný výcvik

Čerpejte ze šablon: 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ